Policy Research Institute for Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Search Japanese
 

TopAbout PRILIT> Research Experts

 ● Research Experts 

 ◆President
  YAMAGUCHI Hirotaka

 ◆Vice President
  YOSHIDA Kozo

 ◆Policy Researcher
  WATAYA Shinichi

 ◆Director for Policy Research
  TANAKA Kazushi
  TSUTSUMI Toshiya

 ◆Senior Research Coordinator
  YOSHINO Hirosato
  IWASAKI Kampei

 ◆Senior Research Officer
  ARAGANE Keita
  ITO Natsuki
  TAKEUCHI Ryusuke
  TSURUSASHI Shinji
  MINAMI Soichiroh

 ◆Research Officer
  ABE Ryosuke
  ODA Naoto
  UENO Noriyuki
  TAKAHASHI Kei
  SAWAMURA Haruki
  SUZUKI Yuta
  KANEMOTO Yuki
  TOMA Masaaki
  NISHIDA Satomi
  FUKASAWA Hitomi
  FUKUDA Masayo

 ◆Visiting Research Officer
  ASAHI Chisato
  TOZAKI Hajime