Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

Cổng thông tin phòng chống thiên tai Đây là Cổng thông tin phòng chống thiên tai nhằm mục đích giúp từng cá nhân có thể thực hiện việc “Phòng chống và giảm thiểu thiệt hại thiên tai để bảo vệ sinh mạng và cuộc sống”

Đầy đủ các thông tin về phòng chống thiên tai cần xem khi xảy ra thảm họa